Statut

                        Fundacja Dzieciom ,,Wyrównajmy ich szanse”

Postanowienia ogólne

§1

1.Fundacja pod nazwą Fundacja Dzieciom „Wyrównajmy ich szanse” została ustanowiona przez Daniela Englert- zwanego fundatorem, w dniu 27.03.2012r., przed notariuszem Piotrem Brzozowskim, w Kancelarii Notarialnej w Nowym Dworze Gdańskim przy ul. Sikorskiego 52, aktem notarialnym Rep. A 1791/2012.

2.Fundacja działa na podstawie przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie ( Dz. U. z 2010 Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.

§2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§3

Siedzibą Fundacji jest miasto Malbork.

§4

Nadzór nad Fundacją sprawuje właściwy minister do spraw zabezpieczenia społecznego.

§5

1.Fundacja działa na obszarze Rzeczpospolitej.

2.Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

3.Fundacja -w celu realizacji celów statutowych -może współpracować z innymi podmiotami.

Cele i zasady działania Fundacji

§6

            Celem Fundacji jest promowanie i wspieranie wszelkich działań zmierzających do:

 1. przeciwdziałania procesom marginalizacji zagrożonych wykluczeniem grup społecznych w szczególności dzieci i młodzieży ze środowisk defaworyzowanych lub patologicznych;
 2. wyrównywania szans w dostępie do edukacji, rynku pracy, aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym oraz rozwijanie kluczowych kompetencji warunkujących rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy i aktywności zasobów ludzkich;
 3. pomocy społecznej w tym wspierania rodziny i system pieczy zastępczej;
 4. ochrony i promocji zdrowia oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;
 5. działalności charytatywnej;

§7

       Fundacja realizuje swój cel poprzez:

 1. prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego oraz innych form opieki zastępczej, w tym kształcenia i szkolenie prowadzące do powstania standardów kompetencyjnych w zakresie pracy z dziećmi i młodzieżą ze środowisk zagrożonych marginalizacją oraz ich rodzinami,
 2. tworzenie i wdrażanie programów , w tym współpracy międzynarodowej umożliwiających wymianę najlepszych praktyk oraz wypracowanie innowacyjnych metod pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym a następnie upowszechnianie i włączenie wypracowanych rezultatów do głównego nurtu polityki społecznej,
 3. prowadzenie poradnictwa specjalistycznego,
 4. organizację szkoleń, warsztatów i konferencji,
 5. organizację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz inicjatyw na rzecz aktywnej organizacji czasu wolnego, wspieranie grup i kół zainteresowań,
 6. budowanie partnerstwa oraz inicjatyw ukierunkowanych na integrację społeczną, wspieranie uczestnictwa w życiu publicznym i społecznym oraz rozwój wolontariatu,
 7. wykorzystanie najnowszych technologii informacyjnych przy opracowaniu instrumentów edukacyjnych oraz upowszechnianiu i wdrażaniu najlepszych praktyk
 8. upowszechnianie wiedzy na temat równych praw kobiet i mężczyzn we wszystkich sferach życia oraz standardów odpowiedzialnego rodzicielstwa,
 9. współpracę z organizacjami związkowymi, samorządowymi, społecznymi, naukowymi, stowarzyszeniami, fundacjami, podmiotami gospodarczymi i instytucjami państwowymi w zakresie transferu wiedzy i udzielania pomocy mieszczącej się w obszarze celów działania Fundacji,
 10. aplikowanie do innych instytucji, w tym Unii Europejskiej, o fundusze i dotacje pomocowe na wsparcie celów statutowych Fundacji,
 11. Pomoc finansową i rzeczową dla Placówek: opiekuńczych, socjalizacyjnych.

Majątek i dochody Fundacji

§8

     Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 1000 PLN oraz środki
finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w trakcie jej
działania.

§9

     Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całym swoim majątkiem.

§10

     Dochody Fundacji pochodzą z:

 1. darowizn, spadków, zapisów,
 2. subwencji i dotacji osób trzecich,
 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,
 4. dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego.

§11

Dochody z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, jeżeli ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§12

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§13

 1. Fundacja nie może udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, Fundatora, pracowników Fundacji oraz osób, z którymi pozostają oni w związku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułem przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej ,, osobami bliskimi”.
 2. Fundacja nie może przekazywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 3. Fundacja nie może wykorzystywać majątku Fundacji na rzecz członków Zarządu Fundacji, członków Rady Fundacji, pracowników Fundacji, oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji.

Organy i sposób zorganizowania Fundacji

§14

 1. Organami Fundacji są:

a). Rada Fundacji,

b). Zarząd Fundacji.

 1. Członkowie Rady Fundacji nie pobierają wynagrodzenia za udział w pracach tego organu.
 2. Nie wolno łączyć funkcji członka Rady Fundacji i Zarządu Fundacji.

Rada Fundacji

§15

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą, jest organem nadzoru, odrębnym od Zarządu Fundacji i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.
 2. Rada może składać się od 3 do 5 osób, trzech pierwszych członków Rady powołuje Fundator na okres 1 roku.

§16

              Do kompetencji Rady należy:

 1. nadzór nad realizacją głównych kierunków działania Fundacji,
 2. opiniowanie rocznych i wieloletnich programów działania Fundacji,
 3. wyrażanie opinii w sprawach przedłożonych jej przez Zarząd,
 4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i merytorycznych Fundacji.

§17

 1. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego- jeżeli w skład Rady wchodzi pięć
 2. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.

§18

 1. Rada pracuje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, nie rzadziej niż 2 razy w roku.
 2. W posiedzeniach tych uczestniczy przedstawiciel Zarządu Fundacji.
 3. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć zaproszeni goście.

§19

 1. Uchwały Rady zapadają zwykle większością głosów, z tym, że dla ważności tych uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy składu jej członków, w tym Przewodniczącego.

§20

       Każdy członek Rady ma jeden głos.

Zarząd Fundacji

§21

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Zarząd składa się z 3 osób, jest powoływany i odwoływany przez Fundatora.
 3. Zarząd składa się z Prezesa i dwóch członków.
 4. Pracami Zarządu kieruje Prezes powoływany przez Fundatora na czas nieokreślony.
 5. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania.
 6. Odwołanie członka Zarządu przez Fundatora następuje w przypadku:

a). złożenia rezygnacji,

b). podjęcia pracy, której charakter uniemożliwia należyte wykonywanie funkcji członka Zarządu,

c). trwałej niezdolności do sprawowania funkcji,

d). niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż rok,

e). nienależytego wypełniania funkcji członka lub naruszenia Statutu.

§22

Zarząd Fundacji:

 1. Reprezentuje ją na zewnątrz,
 2. Opracowuje roczne i wieloletnie plany pracy,
 3. Sporządza sprawozdania z działalności Fundacji,
 4. Sprawuje zarząd nad majątkiem,
 5. Przyjmuje subwencje, dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
 6. Ustala wielkość zatrudnienia i wysokość środków na wynagrodzenia dla pracowników Fundacji,
 7. Kieruje bieżącą działalnością Fundacji, odpowiada za realizację jej celów statutowych,
 8. Występuje z wnioskami w sprawie zmian w Statucie, połączenia oraz likwidacji Fundacji.

§23

     Oświadczenie woli w imieniu Fundacji we wszystkich sprawach z wyjątkiem majątkowych
składa Prezes. W sprawach majątkowych wymagany jest podpis dwóch członków Zarządu w
tym  Prezesa.

§24

     Zarząd podejmuje uchwały zwykła większością głosów.

§25

     Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§26

 1. Członkowie Zarządu pozostają z Fundacją w stosunku pracy.
 2. Wynagrodzenia Prezesa zatwierdza Rada Fundacji lub Fundator. Prezes Zarządu może być zatrudniony w Fundacji na umowę o pracę albo Fundacja może z nim zawrzeć umowę cywilnoprawną, której przedmiotem będzie prowadzenie spraw fundacji za wynagrodzeniem.
 3. Fundacja może zatrudnić pracowników biura Fundacji ( w miarę potrzeb i możliwości).
 4. Wynagrodzenie Prezesa Zarządu i pracowników biura wypłacane jest z pozyskanych środków, bez naruszenia zasobów finansowych przekazywanych przez Fundatora.

Zmiana Statutu

§27

      Decyzje w kwestii zmiany Statutu podejmuje Rada Fundacji na wniosek Zarządu.

                                               Postanowienia końcowe

§28

    Dla efektywnego urzeczywistnienia swoich celów Fundacji może połączyć się z inną fundacją.
Decyzję o połączeniu podejmuje Rada na niosek Zarządu. Połączeni z inna Fundacją nie może
nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§29

   Fundacja ulega likwidacji w razie braku osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub
wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.